Články

Aktuality  /  Články  /  OZV Baraba

OZV Baraba

11. 8. 2014

Vážené kolegyně rybářky,vážení kolegové rybáři!

Výbor ČRS místní organizace Mělník s ohledem na neutěšený stav na revíru Baraba jsme vyvolali jednání nejdříve s paní starostkou obce D. Beřkovice a následně na aktivu se zastupiteli obce na téma obecně závazné vyhlášky na uvedeném revíru. Vyhláška se týkala vymezení prostoru zákazu stanování,kempování, rozdělávání a podobně,prostě záležitostem, které vadí většině rybářů.

Po těchto dvou jednáních,kdy

bylo přislíbeno,že bude dán souhlas s jejím schválením nastala doba

tvorby OZV.Obec přišla s návrhem, že v roce 2004 vstoupila v plat-

nost vyhláška,kterou by bylo vhodné inovovat a sladit ji po 10-ti

letech s nově přijatými zákony. Při projednávání na aktivu se zastu-

piteli byl největším odpůrcem vyhlášky pan Valsa,který to komentoval

slovy,že když je zákon o životním prostředí,není třeba zvláštní OZV.

Přesto bylo přistoupeno k jejímu vytvoření,neboť závěr onoho aktivu

byl vyhlášku na alespoň na dva roky přijmout,po té vyhodnotit a

pokud se neosvědčí pak o ní znovu jednat. Vyhláška byla napsána

a došlo k připomínkovému řízení. Do tohoto přispěla Policie ČR

jak ředitelství Mělník tak i s policisty Policie ČR v Horních Počáplech.

Vždy se setkala s kladným stanoviskem k jejímu případnému vymáhá-

ní je možno přistoupit. Na tomto místě mohou mít někteří členové

Českého rybářského svazu názor,že řešit mohou členové rybářské

stráže. Odpověď je jednoduchá: členové rybářské stráže mohou

kontrolovat pouze dodržování zákona o rybářství,což stanování,

kempování a podobně není. Faktem zůstává,že policie potřebuje

jednoznačně stanovit jestli prostor je určen ke stanování či nikoliv.

Jednatel MO aktivně vstupoval do jednání a jakýkoliv požadavek obce

neprodleně řešil a samozřejmě informoval výbor o průběhu vyjedná-

vání.Při jednom s posledních jednání s paní starostkou mu bylo

přislíbeno ,že vyhláška na jednání zastupitelsva bude zařazena.

Dne 18.6.2014 jsme však zjistili,že uvedený bod na jednání dne

zastupitelstva zařazen není.

Neprodlě jednatel MO žádal paní starostku o možnost zařazení

projednávání osobní účastí. Paní starostka sdělila ,že jeho účast

na jednání by mohl být kontraproduktivní a že bod o vyhlášce

zařadí po odsouhlasení zastupitelstva do programu.

Vzhledem k tomu ,že se naši členové dozvěděli o připravované

vyhlášce od zastupitelů,byly ohlasy velmi kladné,že se po 20 letech

konečně celý problém revíru Baraba bude řešit.

Nastalo však velké ročarování,že vyhláška do programu vůbec zařa-

zena do programu nebyla. Zdůvodní bylo prosté :ač bylo přislíbeno

zastupitelstvo bod do programu neodsouhlaslo, s vysvětlením,že

celý problém přenechají novému zastupitelstvu.

V obci Dolní Beřkovice a Vlíněves evidijeme více jak 100 členů

naší MO. Ročně jsme vynákladali cca 38.000,-Kč na úklid, počítali

jsme více s 30.000,-Kč na dopravní značení přístupových cest o finan-

čním podílu za tvorbu vyhlášky nevyjímaje.

To, že vyhláška byla smetena ze stolu je škoda zejména pro revír,

místní rybáře neboť jejich místa jsou celosezoně obsazeny a zadarmo.

Pomoc jsme žádali i pro skutečnost,že na Barabě vlastníme více jak

40 ha a další máme pronajaté.

Všechny uvedené informace je možno doložit emailovou korespon-

dencí.

Výbor MO touto cestou žádá o spolupráci s našimi členy z obou obcí

a aby v připravovaných komunálních volbách podpořili ty kandidáty,

kterým není jedno jak na Barabě vypadá. K jejich podpoře nabízíme

naše webové stránky.

Z výše uvedné informace současně vyplývá ,že udržování pořádku

musíte žádat obec.Tomu jsme se chtěli vyhnout a udržování pořád-

ku vzít na sebe.

 

Za výbor ČRS místní organizace Mělník : Stanislav Němec

jednatel a statutární

zástupce

 

Petrův zdar: budeme v úsilí pokračovat s novým zastupitelstvem.

 

Projekt EU