Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace ze zasedání výboru 16.1.2020

Informace ze zasedání výboru 16.1.2020

Nově budeme každý měsíc přinášet základní informace o dění na schůzích výboru. Pro podrobnější informace je třeba článek rozkliknout.

Přítomni:  JUDr.Černík, p. Smolčáková, Ing. Semáč, p.Němec, p. Macholda, prof.  Ráb,  p. Nývlt, p. Miškovský , Omluven: p.Švec , Hosté:  p. Leger (Dozorčí komise)

1. zahájení

2. určení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu

3. kontrola úkolů z minulé schůze

4. schválení vyřazení majetku

5. příprava členské schůze, společenský večer

6. různé

7. diskuse

8. závěr


bod 3 – kontrola úkolů z poslední výb.schůze

Pan Švec zjistil cenu požeráku na výpusť tůně Lužec –výbor souhlasí s nákupem požeráku. Pan Švec zajistí nábídku na realizaci – termín do 31.1.2020-info mailem, dále předseda zajistí nabídku dalších firem – termín do 31.1.2020- info mailem

Servisní prohlídka člunu a případná TK – termín do 6.2.2020 – zajistí p. Miškovský

Výbor pověřuje jednatele a předsedu zpracovat odpověď k zarybňovacím plánům, ve smyslu, že nechceme zasahovat do zarybňovacích plánů  - dopis na MZe

p. Ráb – zjistí cenu přístroje na měření kyslíku a dalších látek ve vodě (oxymetru)– jedna cena dodána, čekáme na druhou nabídku – úkol trvá

p. Švec – realizace místa pro handicapované rybáře – pstruhová voda Baraba – jednat o realizaci a p. Černík – jednat o možnostech financování územním svazem a obcí –úkol trvá

bod 4 – schválení vyřazení majetku po provedených inventurách - Návrh na vyřazení majetku - Mikrovlnka ALASKA v hodnotě 3000,--Kč byl schválen.

bod 5 – příprava členské schůze, společenský večer termín členské schůze 21.3.2020 příprava programu, jednotlivé úkoly rozpracovány. Příprava společenského večera v různém.

bod 6 – různé

návrh na změnu brigádnické povinnosti – do příštího výboru připraví předseda podklady

prof.Ráb – požádal o schválení cestovního příkazu do Vodňan za účelem získání informací k podpoře samovýtěru candáta a zajištění násady parmy – výbor schválil služební cestu

p.Miškovský –informace o fungování rybářské stráže, Počet rybářských strážců menší o 3 osoby

p. Němec – otevřel otázku přijímání a přezkoušení nových členů pro vydání nových rybářských lístků. Jednatel zjistí přesné znění zákona a prováděcí vyhlášky – připraví zdůvodnění pro nové uchazeče, proč postupujeme formou školení.

p.Macholda – společenský večer: zjistit poplatky O.S.A,Smlouva o pronájmu sálu Pořadatelská služba z vlastních řad. Oslovit sponzory – předseda, jednatel, hospodář, p. Němec,Tombola – kde bude uskladněna a kdo ji bude připravovat a vydávat.Čísla na stoly – vytiskne jednatel.Poděkování sponzorům – vytisknout na stoly - jednatel.Výzdoba sálu ve spolupráci s DDM Mělník - zapojit kroužek. Opakování propagace společenského večera + zveřejnění v časopisu Radnice

WEB – výbor souhlasí se zveřejňováním zjednodušených informací z jednání výboru

Mistrovství republiky v muškaření – žádost o dotaci na vícezarybnění SúS.

Dražba rybníka Lhotky – informovat SÚS o možnosti dražby a naší ochoty podílet se na případném hospodaření na tomto revíru

Informace o plavebním kanále – vypouští se na 2 měsíce, proběhlo jednání 1.2. je potřeba odlovit ryby – sestavit lovnou skupinu – vedoucí RS 

Proplatit faktury za povolenky vyúčtované na hospodářském vyrovnání 2019 - účetní