Český rybářský svaz
MO Mělník

Informace ze zasedání výboru ze 6.2.

Informace ze zasedání výboru ze 6.2.

Přítomni:  JUDr.Černík, p. Smolčáková, Ing. Semáč, p.Němec, p. Macholda, prof.  Ráb,  p. Nývlt, p. Miškovský, Omluven: p.Švec, hosté:  p. Leger (DK)

Schválený program:

1. zahájení

2. určení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu

3. kontrola úkolů z minulé schůze

4. informace z jednání výboru SÚS

5. informace – plavební kanál

6. příprava členské schůze

7. různé

8. diskuse

9. závěr


bod 3 – kontrola úkolů z poslední výb.schůze

kontejner pro sušení sítí a uskladnění věcí od Českých přístavů – zajistit umístění a přípravu místa vedle garáže na pozemku v Nůšařské

požerák tůň Lužec n. Vlt. – přesunuto na podzim - nestihne se výroba při vypuštěném kanálu

Servisní prohlídka člunu –posunut termín do 28.2.2020 – zajistí p. Miškovský

p. Švec – realizace místa pro handicepované – pstruhová voda – jednat o realizacia p. Černík – jednat o možnostech financování –úkol trvá

12.2. v 17,00 hodin schůze rybářské stráže – Školení, hodnocení sezóny a informace pro novou + předání stejnokrojů

Společenský večer:

Sponzoři: České přístavy, DoPa – stavby CZ, s.r.o., KVD Plus, PUPY CZ, s.r.o., Agentura Pancéř, Rybářské potřeby Pecinová, Soutok, Cukrovar TTD

Výzdobu sálu zajistí děti na kroužku v Domě dětí. Zatím rozdáno sponzorům 12 lístků, Prodáno 185 lístků z 280. Propagace trvá.

bod 4 – informace z jednání výboru SÚS návrh statutu sdruženého rybolovu – lze zaslat ještě připomínky

schválena žádost o dotaci na závody “Muška” - vícezarybnění 500Kg SI a PD - poděkování SúS

bod 5 – informace – plavební kanál je vypuštěný, čerpání vody a utěsnění navazujících revírů tak, aby neunikala voda je zajištěno stavbou, v suchých místech nalálu proběhne sběr ryb dle domluvy se stavbou.

Proběhlo jednání s obcí Hořín o koupi části pozemku na Vrbenské tůni -výbor souhlasí s případnou koupí

bod 6 – příprava členské schůze

termín členské schůze 21.3.2020 byl doplněn program o volbu delegátů na Sněm a Konferenci

do 29.2. všichni zaslat podklady jednateli pro tvorbu prezentace dle jednotlivých sekcí

zarybňování – p. Nývlt

Předseda informoval o Zprávě o činnosti naší organizace za rok 2019.

Navrhuje zvýšení počtu placených brigádnických hodin z 5 na 7 a ponechat cenu 100,--Kč, aby se vytvořily finanční prostředky na nákup dalších vodních ploch. Bude projednáno na členské schůzi.

Výbor projednal výběr povolenek. Navrhne ke schválení členské schůzi vybírat poplatek za vyplnění úlovkového lístku v částce 50,--Kč, pokud nebude vyplněn řádně odevzdávajícím členem.

 

bod 7 – různé

Odeslat objednávku parem – 1000 ks (á 6Kč/ks) a 1000Ks (á 0,30Kč/ks) podouství na Fakultu rybářství  – jednatel

Na Vehlovicích začal úklid revíru. Pan Růžička se nabídl, že v únoru / březnu provede úklid Baraby. Hadík uklidíme s dětmi z kroužku při DDM a úklid Mlazic  zajistí rybářská stráž. Vrbno a Lužec uklízejí tradičně místní s pomocí RS

Na mistrovství republiky v muškaření zajistit dle možností 2 ks TOI TOI.

Vrácení povolenek za rok 2019 - stále máme hříšníky, kteří ještě neodevzdali povolenky – termín posunut do 15.2. - zveřejnit na webu – jednatel

Přišla nabídka  z SÚS o možnosti  pojištění členů výboru a statutárních zástupců organizace  – výbor souhlasí -zjistit přesné podmínky pojistného plnění – jednatel

Výbor schvaluje 2 nové členy,  kteří vykonali 5.2.2020 zkoušku 

Dozorčí komise – prohlédnout vyhodnocené povolenky a zjistit nedostatky při vyplňování

bod 8 – diskuse

bod 9 - závěr