Český rybářský svaz
MO Mělník

Mix násad podzim 2019

Mix násad podzim 2019

Z dotace, kterou se nám podařilo získat za řádění kormoránů na našich revírech byla nasazena směs ryb z podzimních výlovů. Nasazovalo se především do Labe a Vltavy, dále pak na Vrbno, Mlazické tůně, Sidonka a Baraba


Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
Účel: podpora biologické diverzity rybích populací vpovrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 22 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku pro uživatele rybářských revírů. Forma: národní podpora - dotace.
Důvody podpory:
Na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice dlouhodobě a téměř ve všech lokalitách existuje tlak různých negativních faktorů systematicky ovlivňujících jejich druhovou skladbu, početní stavy a kvalitu, včetně stability, udržitelnosti a odolnosti.
Výčet všech negativních faktorů nelze jednoznačně v plném rozsahu identifikovat.
Na rybí společenstva v rybářských revírech dlouhodobě působí negativní vlivy spočívající mimo jiné v úpravách koryt vodních toků, jejich zkrácení, stabilizaci tvrdými úpravami, dále
6

negativně působí, jak existence stávajících, tak výstavba nových umělých příčných překážek, výskyt sídelních aglomerací, lokální a nadregionální působení průmyslových komplexů, a celé řady různých faktorů, majících vliv na populace ryb. Mezi významné faktory ovlivňující populace ryb patří také rybožraví predátoři, zejména kormorán velký a vydra říční, které nelze bez souhlasu orgánů ochrany přírody regulovat a působí škody na rybách v rybářských revírech v řádech desítek miliónů korun ročně.
Tento dotační program slouží k podpoře biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách, na nichž jsou vyhlášeny rybářské revíry. Stát výhradně z národních zdrojů přispívá k udržování nejen druhové pestrosti rybích obsádek v povrchových vodách, ale také pomůže doplnit oslabené rybí populace v rybářských revírech postižených dopady civilizačních a environmentálních faktorů (jako je např. predace kormoránem velkým), jejichž důsledky se projevují v poškozování biodiverzity rybích populací a rovněž v negativním ovlivnění ekonomických zájmů obyvatelstva


Mix násad podzim 2019
Mix násad podzim 2019
Mix násad podzim 2019
Mix násad podzim 2019