Český rybářský svaz
MO Mělník

Stručné informace z členské schůze.

Stručné informace z členské schůze.

V náhradním termínu členské schůze konané 1.8.2020 v Lužci nad Vltavou se sešlo 49 členů. Vzhledem k situaci ohledně shromažďování, si zaslouží všichni poděkování za disciplinovanost ohledně vstupních formalit.

Zásadní informace se přítomní dozvěděli z prezentace. Přehledně byly zpracovány zprávy o zarybnění, údržbě revírů, dotacích, práci s mládeží, práce rybářské stráže a sportovní úspěchy. Další byla témata ke stavbě cyklostezek, hospodaření s vodou na plavebním kanále a návazných tůních, rybožraví


predátoři a bobři. 
Níže připojujeme pár základních informací:
Bylo navrženo a schváleno navýšení částky placené za brigádu z 500 Kč na 700Kč viz usnesení na konci článku. (od roku 2011 se částka neměnila). Důvodem je možnost získání pozemků ve Vrbně a Mlazicích, kde lze provozovat rybolov z takto získaných prostředků a zajištění vlastnických práv k těmto revírům, abychom na nich v budoucnu udrželi společný rybolov.
"Konkrétně budou prostředky použity na to abychom měli vodu ve Vrbně, Zelčíně a Hořínské strouze. Díky rekonstrukci kanálu nám hrozí, že nebudeme mít právo k nakládání s vodou a protože nejsme vlastníci, je složité zjistit a vstoupit do jednání včas. Dále cyklostezky- jediný přístup k Labi pod cukrovarem zůstane u Hadíku a to jen proto, že tam máme pozemky a stavba s námi musí jednat. Jinak už by tam byl asfalt a zákaz vjezdu jako všude. Takhle k tůni a pozemku přístup zůstane a i senioři si můžou zajet k vodě. Budeme se tedy snažit o pozemky i podél našich toků. To jsou hlavní důvody navýšení brigádnické povinnosti." (Část z odůvodnění předsedy MO)
´V roce 2019 bylo provedeno zarybnění všech našich revírů dle dekretu + ryby navíc v celkové částce cca 1.127.000,- Kč
´Z této částky tvořilo vícezarybnění (zarybnění nad stanovenou povinností dekretem MZV) ve výši 274.153,- Kč (candát, štika, bílá ryba a okoun - směs)
´Navíc dotované zarybnění úhořím monté v částce 120.183,- Kč a zarybnění z výtěžku startovného 25.400,- Kč (pstruh duhový)
Část statistiky je možné prostudovat v sekci INFORMACE A KE STAŽENÍ
V rámci povinného zarybnění 2019 bylo nasazeno:
´Kapr (45-60cm) 9.230 ks
´Lín jednoletý 1.500 ks
´Štika jednoletá 5.140 ks
´Štika dvouletá 500 ks
´Candát jednoletý 7.971 ks
´Amur dvouletý 240 kg
´Bílá ryba mix jedno a dvouletá 100 kg
´Pstruh duhový dvouletý 2.000 ks
´Pstruh obecný jednoletý 200 ks
´Siven americký tříletý150 kg
´Sumec jednoletý – 600 ks
´Parma dvouletá 1.000 ks
Vícezarybnění:
´Pstruh duhový SÚS 160 kg + 180 kg startovné
´Kapr tržní SÚS 4.170 ks
´Úhoří monté 45.047 ks
´Štika mix 8.250 ks
´Candát mix 2.000 ks
´Bílá ryba a okoun mix 11.120 ks

´Probíhá přeznačení revírů a jsou přidány podrevíry
´Zakoupili jsme nové sítě v hodnotě 50 tis Kč z části dotované firmami provádějící úpravy na plavebním kanále
´Proběhl výlov a přemístění ryb z plavebního kanálu před jeho vypuštěním
´Organizace zakoupila pro potřeby údržby nový profesionální křovinořez Husqvarna
´Na kanále byla upravena a čištěna násoska ve Vrbenci
´Aktuálně probíhá zvýšený dozor na pískovně, kde již byla zadržena povolenka čtyřem rybářům za nepořádek na lovném místě viz fotky dále…
Rybožraví predátoři a bobři:
Na našich revírech se vyskytuje kormorán – až 1.100 ks, volavka popelavá a bílá v počtu přes 100 ks, dále čáp černý, bílý a vydra na Vltavě a části labe. V souhrnu tito predátoři usmrtí a poraní více než 6500 Kg ryb, tedy kolem 21.000 jednotlivých kusů za celou sezónu.
´Několik bobrů se usídlilo na Sidonce, v konci Mlazických tůní a také ve Vrbně a na tůni v Lužci. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při lovu u nahlodaných stromů !
´Stát začal dotovat odstřel kormorána velkého. Z oslovených MS je však malý zájem a kormorány střílejí v honitbách jen jednotlivci. Velké poděkování v tomto směru patří panu Kettnerovi, který ročně střelí přes stovku kormoránů...
Práce rybářské stráže:
´Rybářská stráž má 38 členů. Aktuálně z odevzdaných povolenek vyplývá 1750 kontrol. Nejčastější porušení RŘ a BPRŘ s následkem zadržení povolenky jsou lov po povolené době lovu, lov na tři pruty, nepovolený způsob lovu. Dále napomenutím je nejčastěji řešeno nezapsání příchodu a špatné zapsání úlovku bez váhy atd.
´V roce 2019 bylo celkem zadrženo 52 povolenek
´2x oznámení na Mú pro podezření z pytláctví
´Dále byla prováděna aktivní kontrola revírů lodí – denní a noční kontroly.
´Z důvodu vypuštění byl slovený plavební kanál a ryby přeneseny do Vltavy a Tůní v Lužci nad Vltavou
´Členové RS jsou vždy přítomni u nasazování, kontrolních odlovů a výlovů. Organizují a pracují na úklidech, údržbě a provádějí značení revírů nebo například kontrolu průtoku MVE
´O aktivitách rybářské stráže se často dozvídáte ze stránek Středočeského územního svazu, nebo našeho webu
´Proběhlo školení RS předsedou územního svazu Dušanem Hýbnerem
´RS obdržela nové uniformy
Zpráva o hospodaření:
 
´Stav finančních prostředků na účtu a v pokladně na počátku roku 2019 byl  585703,79 Kč. Rozpočtové položky byly čerpány průběžně a výnosy byly naplněny dle očekávané výše dle schváleného rozpočtu.
´V roce 2019 činily výnosy naší organizace 2 866 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly tržby za členské známky, placené neodpracované brigády a zápisné ve výši 1114 tis. Kč, dotace a příspěvky ve výši 590 tis. Kč,  přerozdělené prostředky z povolenek na zarybnění a režii ve výši 1 162 tis. Kč.
´Náklady ve výši 2579 tis. Kč byly čerpány v souladu s rozpočtem na rok 2019. Z této částky bylo 1 127 tis. vydáno za nákup  násadových ryb . Dále byly prostředky použity na úklid  revírů,  na správní režii, služby spojené s provozem MO, nákup drobného hmotného majetku, na sportovní činnost, na podporu dětského rybářského kroužku a na daně a poplatky. Nákladové prostředky činily 510 tis. Kč, z toho 274 tis. na revíry a 236 tis. na správu.
´V roce 2019 jsme začali splácet půjčku od Územního svazu, kterou jsme získali v roce 2018 na nákup vodních ploch. Roční splátka činí 180 000,- Kč + úrok ve výši  25200,--Kč.
´Hospodářský výsledek  byl vykázán ve výši +286 tis. Kč. Tyto prostředky budou  použity  na rozvoj  naší organizace (tedy hlavně opět na nákup vodních ploch a pozemků).
´Koncem roku se opět podařilo získat dotaci spojenou s náhradou škod způsobených kormoránem ve výši  274153,--Kč, za kterou byly nakoupeny ryby určené k vysazení.  
´Stav finančních prostředků k poslednímu dni roku 2019 činil  493491,69 Kč.   
´Podrobnější informace o hospodaření lze získat nahlédnutím do výsledovky, rozvahy, které jsou přílohou této zprávy. 
´Sestavila: S. Smolčáková
´Mělník, 3.2.2020
Rozpočet na rok 2020, účetní závěrka 2019, výkaz zisku a ztrát, výsledovka a rozvaha je členům kteří nebyli na schůzi k dispozici na vyžádání.
USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020:
Členská schůze schvaluje:
 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. zprávu hospodáře o zarybnění v roce 2019 a plánovaném zarybnění pro rok 2020
 3. účetní závěrku za rok 2019, rozvahu a výkaz zisku a ztráty
 4. rozpočet na rok 2020
 5. zprávu o stavu členské základny a průběhu prodeje povolenek
 6. zvýšení brigádnické povinnosti dospělých z 5 na 7 hodin při stávající ceně neodpracované hodiny 100Kč/hod. U mládeže zůstává 5 hodin. Částka hrazená za neodpracované brigády pro rok 2021 je tedy 700Kč dospělí, 500 Kč mládež a děti bez brigádnické povinnosti.
 7. V návaznosti na změnu brigádnické povinnosti se mění výše zápisného na rok 2021 následovně: Děti 100 Kč, Mládež 500 Kč, Dospělí 700 Kč
 8. Delegáta na konferenci SúS Marka Macholdu a náhradníka Prof. Petra Rába, dále tytéž navrhuje jako delegáta a náhradníka na sněm ČRS
Členská schůze bere na vědomí:
 1. zprávu dozorčí komise
Členská schůze ukládá:
 1. výboru MO pokračovat v účelném nákupu vodních ploch s ohledem na finanční možnosti MO
 2. v oblasti práce s mládeží pokračovat ve spolupráci s kroužkem při DDM Mělník a pokusit se rozšířit o další kroužek při místní organizaci.
 3. uspořádání a spolupořádání rybářských závodů
 4. výboru MO žádat o dostupné dotace a dary
 5. připravovat podmínky pro zachování rybolovu na stávajících vodních plochách

Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.