Český rybářský svaz
MO Mělník

Stručné informace z členské schůze.

Stručné informace z členské schůze.

V náhradním termínu členské schůze konané 1.8.2020 v Lužci nad Vltavou se sešlo 49 členů. Vzhledem k situaci ohledně shromažďování, si zaslouží všichni poděkování za disciplinovanost ohledně vstupních formalit.

Zásadní informace se přítomní dozvěděli z prezentace. Přehledně byly zpracovány zprávy o zarybnění, údržbě revírů, dotacích, práci s mládeží, práce rybářské stráže a sportovní úspěchy. Další byla témata ke stavbě cyklostezek, hospodaření s vodou na plavebním kanále a návazných tůních, rybožraví


predátoři a bobři. 

Níže připojujeme pár základních informací:

Bylo navrženo a schváleno navýšení částky placené za brigádu z 500 Kč na 700Kč viz usnesení na konci článku. (od roku 2011 se částka neměnila). Důvodem je možnost získání pozemků ve Vrbně a Mlazicích, kde lze provozovat rybolov z takto získaných prostředků a zajištění vlastnických práv k těmto revírům, abychom na nich v budoucnu udrželi společný rybolov.

"Konkrétně budou prostředky použity na to abychom měli vodu ve Vrbně, Zelčíně a Hořínské strouze. Díky rekonstrukci kanálu nám hrozí, že nebudeme mít právo k nakládání s vodou a protože nejsme vlastníci, je složité zjistit a vstoupit do jednání včas. Dále cyklostezky- jediný přístup k Labi pod cukrovarem zůstane u Hadíku a to jen proto, že tam máme pozemky a stavba s námi musí jednat. Jinak už by tam byl asfalt a zákaz vjezdu jako všude. Takhle k tůni a pozemku přístup zůstane a i senioři si můžou zajet k vodě. Budeme se tedy snažit o pozemky i podél našich toků. To jsou hlavní důvody navýšení brigádnické povinnosti." (Část z odůvodnění předsedy MO)

´V roce 2019 bylo provedeno zarybnění všech našich revírů dle dekretu + ryby navíc v celkové částce cca 1.127.000,- Kč

´Z této částky tvořilo vícezarybnění (zarybnění nad stanovenou povinností dekretem MZV) ve výši 274.153,- Kč (candát, štika, bílá ryba a okoun - směs)

´Navíc dotované zarybnění úhořím monté v částce 120.183,- Kč a zarybnění z výtěžku startovného 25.400,- Kč (pstruh duhový)

Část statistiky je možné prostudovat v sekci INFORMACE A KE STAŽENÍ

V rámci povinného zarybnění 2019 bylo nasazeno:

´Kapr (45-60cm) 9.230 ks

´Lín jednoletý 1.500 ks

´Štika jednoletá 5.140 ks

´Štika dvouletá 500 ks

´Candát jednoletý 7.971 ks

´Amur dvouletý 240 kg

´Bílá ryba mix jedno a dvouletá 100 kg

´Pstruh duhový dvouletý 2.000 ks

´Pstruh obecný jednoletý 200 ks

´Siven americký tříletý150 kg

´Sumec jednoletý – 600 ks

´Parma dvouletá 1.000 ks

Vícezarybnění:

´Pstruh duhový SÚS 160 kg + 180 kg startovné

´Kapr tržní SÚS 4.170 ks

´Úhoří monté 45.047 ks

´Štika mix 8.250 ks

´Candát mix 2.000 ks

´Bílá ryba a okoun mix 11.120 ks

Údržba revírů:

Na tůni v Lužci nad Vltavou proběhl úklid nepořádku partou místních členů a oprava chaty. Na tůni ve Vrbně byly opět převážně místními členy posbírán nepořádek a posečena tráva. Ve Vehlovicích je partou kolem pana Fidlera renovována rybářská chata, vyčištěn byl břeh pod tratí a posbírány všechny odpadky. Tyto akce byly nejprve projednány členy výboru MO s vlastníky pozemků a majitelů příbřežní vegetace, tak aby při údržbě nevznikla škoda na jejich majetku. 

´Na revíru 411167, v celém areálu pískovny Baraba byl během ledna proveden úklid partou lidí kolem našeho člena pana Růžičky. Uklízely se především pozemky ve vlastnictví naší organizace a dále i veškeré pozemky cizích vlastníků ve vzdálenosti 3 m kolem vody. Dále pomohla jednání s obcí Dolní Beřkovice, kdy od Vlíněvse bylo vyřezáno přebytečné chroští podle panelky, aby nelákalo k uložení odpadu. Špatná situace je od Cítova, kde jsme na náklady organizace nechali odklidit dva ohořelé vraky aut. Bohužel byly na pozemcích rybářů a nebylo kam se odvolat. O situaci kolem přístupové cesty od vlakové zastávky Cítov stále jednáme, ale nedaří se nám vymoci nápravu letitých černých skládek, které se stále rozrůstají. Kolem Hadíku a Mlazických tůní si vzal na starost úklid člen RS J. Huml, který svolal veřejnou akci, které se zúčastnili celkem 4 rybáři. Z široké veřejnosti přišel jeden člověk a na Mlazice několik členů RS. Bohužel všichni mají spoustu řečí jak by pomohli a účast nakonec svědčí o něčem zcela jiném….

´Na pstruhovém revíru Baraba proběhlo jarní sečení rákosin a náletů, které pokračovalo ještě po zahájení sezóny. Ne úplně všechno se stihlo podle plánu a to hlavně díky nejistotě ohledně jarní karantény.

´Celkový objem posbíraného odpadu byl opět kolem 1900 kg. Veškeré odpady nejprve třídíme na nebezpečné odpady a odpad, který nelze zdarma odevzdat jako tříděný odvážíme na skládku. I letos jsme za úklid s odvozem včetně nebezpečných látek a vraků zaplatili částkou přes 58.000,- Kč,

´Probíhá přeznačení revírů a jsou přidány podrevíry

´Zakoupili jsme nové sítě v hodnotě 50 tis Kč z části dotované firmami provádějící úpravy na plavebním kanále

´Proběhl výlov a přemístění ryb z plavebního kanálu před jeho vypuštěním

´Organizace zakoupila pro potřeby údržby nový profesionální křovinořez Husqvarna

´Na kanále byla upravena a čištěna násoska ve Vrbenci

´Aktuálně probíhá zvýšený dozor na pískovně, kde již byla zadržena povolenka čtyřem rybářům za nepořádek na lovném místě viz fotky dále…

Rybožraví predátoři a bobři:

Na našich revírech se vyskytuje kormorán – až 1.100 ks, volavka popelavá a bílá v počtu přes 100 ks, dále čáp černý, bílý a vydra na Vltavě a části labe. V souhrnu tito predátoři usmrtí a poraní více než 6500 Kg ryb, tedy kolem 21.000 jednotlivých kusů za celou sezónu.

´Několik bobrů se usídlilo na Sidonce, v konci Mlazických tůní a také ve Vrbně a na tůni v Lužci. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při lovu u nahlodaných stromů !

´Stát začal dotovat odstřel kormorána velkého. Z oslovených MS je však malý zájem a kormorány střílejí v honitbách jen jednotlivci. Velké poděkování v tomto směru patří panu Kettnerovi, který ročně střelí přes stovku kormoránů...

Práce rybářské stráže:

´Rybářská stráž má 38 členů. Aktuálně z odevzdaných povolenek vyplývá 1750 kontrol. Nejčastější porušení RŘ a BPRŘ s následkem zadržení povolenky jsou lov po povolené době lovu, lov na tři pruty, nepovolený způsob lovu. Dále napomenutím je nejčastěji řešeno nezapsání příchodu a špatné zapsání úlovku bez váhy atd.

´V roce 2019 bylo celkem zadrženo 52 povolenek

´2x oznámení na Mú pro podezření z pytláctví

´Dále byla prováděna aktivní kontrola revírů lodí – denní a noční kontroly.

´Z důvodu vypuštění byl slovený plavební kanál a ryby přeneseny do Vltavy a Tůní v Lužci nad Vltavou

´Členové RS jsou vždy přítomni u nasazování, kontrolních odlovů a výlovů. Organizují a pracují na úklidech, údržbě a provádějí značení revírů nebo například kontrolu průtoku MVE

´O aktivitách rybářské stráže se často dozvídáte ze stránek Středočeského územního svazu, nebo našeho webu

´Proběhlo školení RS předsedou územního svazu Dušanem Hýbnerem

´RS obdržela nové uniformy

Zpráva o hospodaření:

 

´Stav finančních prostředků na účtu a v pokladně na počátku roku 2019 byl  585703,79 Kč. Rozpočtové položky byly čerpány průběžně a výnosy byly naplněny dle očekávané výše dle schváleného rozpočtu.

´V roce 2019 činily výnosy naší organizace 2 866 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly tržby za členské známky, placené neodpracované brigády a zápisné ve výši 1114 tis. Kč, dotace a příspěvky ve výši 590 tis. Kč,  přerozdělené prostředky z povolenek na zarybnění a režii ve výši 1 162 tis. Kč.

´Náklady ve výši 2579 tis. Kč byly čerpány v souladu s rozpočtem na rok 2019. Z této částky bylo 1 127 tis. vydáno za nákup  násadových ryb . Dále byly prostředky použity na úklid  revírů,  na správní režii, služby spojené s provozem MO, nákup drobného hmotného majetku, na sportovní činnost, na podporu dětského rybářského kroužku a na daně a poplatky. Nákladové prostředky činily 510 tis. Kč, z toho 274 tis. na revíry a 236 tis. na správu.

´V roce 2019 jsme začali splácet půjčku od Územního svazu, kterou jsme získali v roce 2018 na nákup vodních ploch. Roční splátka činí 180 000,- Kč + úrok ve výši  25200,--Kč.

´Hospodářský výsledek  byl vykázán ve výši +286 tis. Kč. Tyto prostředky budou  použity  na rozvoj  naší organizace (tedy hlavně opět na nákup vodních ploch a pozemků).

´Koncem roku se opět podařilo získat dotaci spojenou s náhradou škod způsobených kormoránem ve výši  274153,--Kč, za kterou byly nakoupeny ryby určené k vysazení.  

´Stav finančních prostředků k poslednímu dni roku 2019 činil  493491,69 Kč.   

´Podrobnější informace o hospodaření lze získat nahlédnutím do výsledovky, rozvahy, které jsou přílohou této zprávy. 

´Sestavila: S. Smolčáková

´Mělník, 3.2.2020

Rozpočet na rok 2020, účetní závěrka 2019, výkaz zisku a ztrát, výsledovka a rozvaha je členům kteří nebyli na schůzi k dispozici na vyžádání.

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020:

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. zprávu hospodáře o zarybnění v roce 2019 a plánovaném zarybnění pro rok 2020
 3. účetní závěrku za rok 2019, rozvahu a výkaz zisku a ztráty
 4. rozpočet na rok 2020
 5. zprávu o stavu členské základny a průběhu prodeje povolenek
 6. zvýšení brigádnické povinnosti dospělých z 5 na 7 hodin při stávající ceně neodpracované hodiny 100Kč/hod. U mládeže zůstává 5 hodin. Částka hrazená za neodpracované brigády pro rok 2021 je tedy 700Kč dospělí, 500 Kč mládež a děti bez brigádnické povinnosti.
 7. V návaznosti na změnu brigádnické povinnosti se mění výše zápisného na rok 2021 následovně: Děti 100 Kč, Mládež 500 Kč, Dospělí 700 Kč
 8. Delegáta na konferenci SúS Marka Macholdu a náhradníka Prof. Petra Rába, dále tytéž navrhuje jako delegáta a náhradníka na sněm ČRS

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá:

 1. výboru MO pokračovat v účelném nákupu vodních ploch s ohledem na finanční možnosti MO
 2. v oblasti práce s mládeží pokračovat ve spolupráci s kroužkem při DDM Mělník a pokusit se rozšířit o další kroužek při místní organizaci.
 3. uspořádání a spolupořádání rybářských závodů
 4. výboru MO žádat o dostupné dotace a dary
 5. připravovat podmínky pro zachování rybolovu na stávajících vodních plochách

Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.
Stručné informace z členské schůze.